алтны нөхөн сэргээлтийн тоног төхөөрөмж арц угаах үйлдвэр